Jahanadan جهان آدان

Englishفارسی

جهان آدان به معنای ساختن جهان است
خلق خانه هایی از جنس خودمان.
چرا که
ما خانه های خود را می¬سازیم و ازآن پس خانه¬هایمان، ما را.
طراحی و ساخت بناهایمان از نگاه فنگ¬شویی می¬تواند جریان آرام انرژی را در محیط بوجود آورد و مسیر زندگی را به سمت اهدافمان هموار سازد .
گروه فنگ¬شویی و طراحی و معماری جهان آدان از سال 1385 در زمینه¬های طراحی معماری بر اساس دانش فنگ¬شویی، مشاوره فنگ¬شویی و برگزاری دوره¬های آموزشی فنگ¬شویی در مسیر این مهم شما را همراهي مي¬كند.